سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رقیه سالک – دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندار
مهدی عبدالهی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

چکیده:

این مقاله با روش شناسی مطالعه اسنادی- پیمایشی و با بهره گیری از نظرات کارشناسان، در پی یافتن پاسخ این پرسش اساسی است که میزان آلودگی منابع آب ناشی از فعالیت های صنعتی شهر تبریز به چه میزان می باشد و چه اثراتی بر سلامت شهروندان دارد؟ بر پایه نتایج حاصل از این تحقیق، صنایع موجود در محدوده منطقه ای کلانشهر تبریز، روزانه ۲۹/۵۱۳۶۲ متر مکعب پساب صنعتی تولید می کنند که با تخلیه این پساب به شبکه ٱبهای سطحی و زیر زمینی سبب آلودگی آب و به تبع آن به خطر افتادن سلامت شهروندان می گردد و ضمانت اجرایی و قانونی محدود کننده برای جلوگیری از این فرایند افزاینده به هیچ وجه کارساز نبوده است البته در بین عدم توانایی در رصد به موقع و به روز این معضل در نهادهای مدیریتی و اجرایی را نبایستی فراموش کرد. راهکار پیشنهادی بهره گیری از فناوری های نوین پایش و رصد در حوزه زیست منطقه و شهر می باشد.