سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

طاهر نظامی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علیرضا قدرتی – عضو هیا ت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان گیلان

چکیده:

نیتراتبه عنوان عمده ترین شکل نیتروژن به دلیل داشتن بارمنفی باعث آلودگی آبهای زیرزمینی می شود آبهای زیرزمینی به دلیل کیفیت خوب و تقریبا ثابت و بهره برداری اسان مهمترین منبع آب بخصوص درمناطق خشک و نیمه خشک م یباشند وجود مقادیر بیش از حد نیترات در آب مصرفی برای انسان دام و گیاه خطرناک است هدف از انجام این تحقیق بررسی آلودگی نیترات و توزیع تغییرات آن در آبهای زیرزمینی مناطق کشاورزی صنعتی و شهری منطقه شهریار می باشد منطقه شهریار درناحیه خشک و نیمه خشک ایران قرار دارد و درمواجهه با خشکسالی چندسال اخیر استفاده از آبهای زیرزمینی درآن اهمیت روزافزونی یافته است به منظور انجام این تحقیق منطقه مورد مطالعه به سه بخش کوچکتر شهریار قدس و ملارد تقسیم شد و از نظر کاربری اراضی هم به سه ناحیه کشاورزی صنعتی و شهری تفکیک شد درمجموع تعداد ۳۰ حلقه چاه برای نمونه برداری انتخاب شدند.