سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آزیتا بهبهانی نیا – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

استفاده از پساب و فاضلاب که حاوی فلزات سنگین باشند احتمال آلودگی آبهای زیرزمینی به ویژه منابع زیرزمینی که سطح ایستابی بالایی داشته باشند را موجب می شود به همین منظور در یک مطالعه آزمایشگاهی در پنج ستون خاک غلظت های متفاوتی از سرب و کادمیم به صورت سه بار در هفته به ستون های خاک داده شد و پس از مدت سه ماه غلظت فلزات در پروفیل خاک و همچنین غلظت فلزات در آب لیچینگ شده نیز اندازه گیری شد. غلظت فلزات جذب شده در خاک نیز تعیین گردید(C) و منحنی های ایزوترم جذب خطی رسم و سپس ضریب X خط به صورت ضریب جذب محاسبه شد. نتایج حاصل از آزمایش و محاسبات نشان می دهد با توجه به نوع خاک و بافت آن ضریب جذب خطی برای فلز سرب ۱۳۹، ۰ و برای کامیم ۰۶۸، ۰ بدست آمد با توجه به اینکه محلول های ساخته شده دارای غلظت های یکسانی از فلزات هستند و بافت خاک برای همه ستون ها یکسان و از نوع لومی می باشد میزان جذب فلزات متفاوت است و علیرغم کم بودن غلظت فلزات در آب لیچینگ شده احتمال آلودگی آبهای زیرزمینی که در عمق یک متری و کمتر قرار دارند وجود دارد.