سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پری براتی گندمکار –
هوشنگ حسونی زاده –
نادر حسینی زارع –
نغمه سعادتی –

چکیده:

در این مطالعه به منظور بررسی و اندازه گیری PAHs آبهای سطحی و رسوب در استان خوزستان شهرستان رامهرمزرودخانه اعلا و تلخآب به صورت فصلی در سال۱۳۸۸-۱۳۸۷ مورد ارزیابی قرار گرفت . رسوب دوبار درفصل بهار و تابستان برداشت شد.روش استخراخ به کار رفته در این تحقیق ،فاز جامدSPE)با استفاده از روش گزارش شده درEPA چاپ ۸۹۹۱ بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در آبهای سطحی این منطقهبیشترین غلظت مربوط به ترکیبات نفتالن اسنفتالن ، اسنفتن، فلورین فنانترین انتراسن و بنزو آنتراسن می باشد ودرنمونه های رسوب ترکیبات فلورین پیرن ، بنزو بی فلورانتین و نفتالن با غلظت هایی به ترتیب ۱/۵و۱۵و۷۷و۱/۵ میگروگرم دبرگرم درایستگاه های چشمه نفت ۱/۲و۵۱و۱۴۰و۱/۲ میگروگرم برگرم درایستگاه انتهای تلخاب دیده شده است.