سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباس شیرمردی دزکی – استادیار گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
سیدعلیرضا حسام – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی

چکیده:

به منظور بررسی الودگی های آبهای سطحی منطقه مسجد سلیمان و همچنین انتقال آلودگیهای انسانزاد و طبیعی از آبراهه اصلی در منطقه شهری و اثر آن برروی رودخانه تمبی آنیون ها و کاتیونهای اصلی میزان اکسیژن خواهی زیست شناختی BOD و شیمیایی COD مورد تجزیه قرار گرفتند و همچنین غلظت آنها با مقادیر استاندارد و الگوهای کیفی مختلف مقایسه گردید تیپ آب، رخسارههای شیمیایی نمونه های آب، تغییرات آب زمین شیمیایی واثرات آمیختگی آب مورد بررسی قرارگرفت و همچنین روشهای آماری تحلیل مولفه اصلی PCA و تحلیل خوشه ای Cluster Analysis برای شناسایی متغیرهایی که بیشترین تاثیر را برمجموعه داده ها دارند و طبقه بندی نمونه ها به گروههای مجزای آب شیمیایی مورد استفاده قرارگرفتند.