سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمی نشناسی اقتصادی دانشگاه تهران
سروش مدبری – استادیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
آرش گورابجیری پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد
فرزانه بیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمی نشناسی اقتصادی پژوهشکده سازمان زمی نشناسی

چکیده:

اندیس مس چاه مورا در حدود ٢٠ کیلومتری شمال بخش طرود از توابع شاهرود قرار دارد . سنگ شناسی این محدوده عمدتا شامل آندزیت می شود که این واحد آندزیتی میزبان رگه های مس دار است. کانه های موجود در رگ هها عبارتند از دیژنیت، بورنیت، کوولیت و اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن، همچنین مگنتیت ها و کالکوپیروتیت های ارتوماگمایی نیز در مقاطع صیقلی مشاهده می شوند . نتایج حاصل از مطالعات کانی سنگین نیز حاکی از وجود کانی های مگنتیت، تیتانومگنتیت، هماتیت، لیم ونیت، پیریت اکسید شده، پیروکسن، آمفیبول، اپیدوت، الیژیست، ایلمنیت، زیرکن، آپاتیت، باریت و روتیل در رسوبات منطقه است . بررسی های صورت گرفته در منطقه شامل ن م ونه برداری ۶۵ نمونه رسوب آبراههای و آنالیز عناصر به روش ICP-OES 44 عنصری نشان می دهد که اگرچه کانه زایی صورت گرفته در رگه های مس دار تأثیر آلایندگی (بجز برای عنصر مس ) بر منطقه نداشته اند، لیکن منطقه برای عناصر کلسیم، بیسموت، کبالت، مس، آهن، نئوبیم، نیکل، روبیدیم، اورانیوم و ایتربیم ضرایب غنی شدگی بالاتر از ١ نشان می دهند و نتایج حاصل از بررسی درصد داده ه ای بزرگتر از میانگین نشان از وجود مقادیر بالاتر از استانداردهای مورد استفاده به غیر از عناصر ذکر شده، برای عناصر کروم، سرب، ، اسکاندیم، تنگستن دارد. بر اساس شاخص زمی نانباشت نیز عناصر اورانیم در درجه آلودگی ١ بیسموت و نئوبیم در درجه آلودگی ٢ قرار دارند . نت ایج حاصل از محاسبه ضریب همبستگی و نمودار دندروگرام نیز حاکی از عدم همبستگی عناصر آلاینده با عنصر مس در منطقه م یباشند.