سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهه زارعی – پردیس علوم ،دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
فرامرز طوطی – پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
سهیل پرخیال – سازمان انرژیهای نو ایران
نسترن حجتی – سازمان انرژیهای نو ایران

چکیده:

چاه اکتشافی NWS-7D دومین چاه از ایستگاه D درشمال غرب سبلان (North-West Sabalan) درمنطقه زمین گرمایی مشکین شهر به عمق نهایی ۲۷۰۵ متر وآزیموت ۱۶۷ درجه حفاری شده است. واحدهای سنگی متعلق به سازندهای زمین شناسی مختلف در افقهای متفاوت، آلتراسیون گستردهای به علت تحرک سیالات هیدروترمال متحمل شدهاند. بسته به ماهیت سنگ میزبان، شیمی سیالات متحرک و همچنین دمای اعماق متفاوت، چهار زون آلتراسیون در این چاه تشخیص داده شده است. بر اساس مطالعه نمونه های دردسترس، آلتراسیون عمدتا با سیالات با PHخنثی تا اسیدی تشخیص داده شده است که مجموعه کانیهای کلریت+ اسمکتیت/ ایلیت+ اپیدوت+ کلسیت+ کوارتز+ پیریت و انیدرید را تولید کرده است. علاوه بر مجموعه غالب بالا، کانیهای آلتره آرژیلیک و فیلیک به مقدار کمی در میان نمونههای سنگی آنالیز شده درNWS – 7Dمشاهده شدهاست. به طورکلی و با استفاده از تکنیکهای مورد استفاده در تشخیص کانیهای رسی ( آنالیزXRDترکیب و شرایط سیال ژئوترمال، چهار زون قابل تشخیص است: ۱– زون غیرآلتره درقسمتهای ،(سطحی، ۲- سنگهای آلتره شده به مجموعه آلتراسیونی پروپیلیتیک ( کلریت اسمکتیت/ ایلیت، اپیدوت،کلسیت، کوارتز، پیریت وانیدرید)، ۳- سنگهای آلتره شده به مجموعه آلتراسیونی آرژیلیک ( دیاسپور،پیروفیلیت، کوارتز)، ۴- سنگهای آلتره شده به مجموعه آلتراسیونی فیلیک (سریسیت، ایلیت، کوارتز و پیریت )