سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشته قاسم زاده – دانشیار– گروه زیست شناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد – مشهد،
مجید پورکرمان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی – رسوبشناسی دانشگاه تربیت معلم تهر
صدیقه امجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی – رسوبشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مقدار استرانسیم در خاک و رسوبات یک منطقه توسط سنگ مادر و آب و هوا کنترل می شود. هدف از این مطالعه بررسی میزان استرانسیم و اثرات زیست محیطی آن در منطقه مورد مطالعه و امکان پالایش آن توسط گیاهان است. به این منظور برای شناسایی ویژگیهای شیمیایی واحدهای مارنی– تبخیری در منطقه مورد مطالعه ۱۰ نمونه از این واحدها مورد تجزیه شیمایی و ۱۰ نمونه به منظور تعیین عناصر اصلی و نادر با استفاده از دستگاه XRF مورد تجزیه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشاندهنده آن است که بیشترین فراوانی عناصر نادر مربوط به استرانسیوم میباشد که با میانگین mg/kg 3703/29بیشترین فراوانی عناصر را بخود اختصاص داده است. با توجه به نرخ بالای استرانسیم در محدوده مورد مطالعه، گیاهان با جذب، استرانسیم زیادی می تواند وارد زنجیره غذایی انسان شود. افزایش استرانسیوم در بدن انسان باعث تغییر در استخوانها و دندان میشود و ایزوتوپهای رایواکتیو آن یکی از عوامل ایجاد کنندهی سرطان خون و استخوان میباشند. بنابراین در منطقه مورد مطالعه، مطالعات زیست محیطی در زمینه نرخ جذب Sr در بافت گیاهان مصرفی و ارائه راهکارهای پالایش گیاهی بسیار مهم و ضروری میباشد.