سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم دلاوررفیعی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
محمد ارحامی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مردم شهر تهران روزانه ساعاتی هر چند کوتاه را در داخل وسایلِ نقلیه میگذرانند بنابراین، این افراد در مدتی کوتاه در معرض سطح بالایی از آلودگی و مواد مضّر هستند. در این تحقیق میزان آلایندههایی نظیر ذرات معلق و گاز مونوکسید کربنِ در معرض افراد داخل وسیله نقلیه در بزرگراه رسالت و داخل تونل رسالت، اندازهگیری میشود. همچنین تأثیر عواملی مانند نوع مسیر، سیستم تهویه، استعمال دخانیات در داخل وسیله بر میزانآلایندهها بررسی میگردد. نتایج نشان میدهد که میزان آلایندهها در داخل تونل به حداکثر مقدار خود می- رسد. میزان ورود ذرات معلق به داخل وسیله، در حالتی که پنجرهها کاملاً باز هستند، ۲ برابر حالت پنجره بسته و ۷ برابر حالتی است که پنجرهها بسته و کولر خودرو روشن است. همچنین استعمال دخانیات باعث میشود میزان این ذرات به طور متوسط ۴ برابر حالت عادی شود. حداکثر گاز مونوکسید کربن نیز در داخل تونل و عدد ۴۰ppm بدست آمد.