سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین کاظم – دکترای عمران، مجری طرح آسیب پذیری و مقاوم سازی شرکت ملی مهندسی و ساختم
حمید کاظم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش سازه، دانشگاه صنعتی امیرک
فرشید حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش سازه، دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی تجلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش سازه، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مطالعات از دو روش کلی ارزیابی های کیفی و کمی جهت بررسی پارامترهای اساسی آسی بپذیری استفاده شده است. در ارزیابی های کیفی، عوامل آسیب پذیری لرزه ای بر اساس بازدیدهای میدانی همراه با تهیه عکس و تکمیل چک لیس تها توسط بازرسان متخصص صورت پذیرفته است. در ارزیاب یهای کمی، هر مخزن با لحاظ کردن نتایج حاصل از ارزیابی های کیفی توسط برنامه کامپیوتری بصورت سه بعدی مدلسازی شده و هم چنین با استفاده از ضوابط API 650-2007 به صورت دستی ارزیابی گردیده است. تمامی این محاسبات تحت هفت معیار برای آسیب پذیری لرزه ای مخازن در قالب جدولی که شامل واژگونی، کمانش الاستیک جداره، لغزش، کمانش پافیلی، آسیب دیدگی سقف، بلندشدگی کف و نشست نامتقارن بستر م یباشد ارائه گردیده است.