سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر جهازی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران -زلزله
حمزه روحی – کارشناس ارشد عمران- سازه
حمید پورباقری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران –سازه های هیدرولیکی

چکیده:

مسئله مقاوم سازی مخازن هوایی آب بعنوان یکی از مهمترین سازه های تامین کننده آب آشامیدنی شهرها با توجه به آسیب پذیری آنها در زلزله های گذشته و لزوم حفظ قابلیت بهره برداری ازآنها پس از وقوع زمین لرزه ضروری می باشد.روش اجزای محدود بعنوان توانمندترین روش تحلیل مسائل پیچیده مهندسی ونرم افزار ANSYS به دلیل دارابودن قابلیت و المانهای مورد نیاز سازه وسیال وبعنوان نمونه موردی مخزن آب هوایی شهرک توحید اردبیل جهت بررسی آسیب پذیری در برابر زلزله انتخاب گردید. .برای مقاوم سازی آنها استفاده از روش جداسازی لرزه ای بعنوان موثرترین روش در کاهش پاسخ لرزه ای سازه ها بدلیل عدم شناخت مسائل فنی مربوط به آن در کشورمان از یک طرف و پرهزینه بودن آن از طرف دیگر اجرایی نبوده و به همین دلیل در این مقاله مطالعه تحلیلی مخازن هوایی آب با روش اجزای محدود و مدلسازی و تحلیل دینامیکی در محیط نرم افزاریANSYS با توجه به امکانات و قابلیت ها و دارا بودن المان های مورد نیاز سازه و سیال جهت در نظر گرفتن اندرکنش ها، تحت شتابنگاشت زلزله های مختلف صورت گرفته است.مقایسه نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد تحلیل اجزای محدود قادر به تامین نیازنیازهای تحلیلی مخازن آب هوائی می باشد . همچنین ضریب رفتار معادل سازه نیز برای نمونههای مورد بررسی، محاسبه و ارائه گردیده است.سوالات تحقیق:در این تحقیق رفتار لرزه ای مخازن هوائی فلزی و بعنوان نمونه موردی رفتار لرزه ای مخزن هوائی فلزی شهرک توحید اردبیل با ظرفیت ذخیره ۸۰۰ مترمکعبی بجهت آسیب پذیری مخزن مذکور بررسی شده و ضریب رفتار آن بعنوان مهمترین پارامتر طراحی لرزه ای محاسبه می شود. روش تحقیق: از میان روشهای تحلیل مخازن (الف-روشهای تحلیلی ساده شده ب-روشهای عددی شامل روشهای تفاوت محدود،اجزای محدود،المان مرزی)، روش عددی اجزایمحدود بنا به دلایل زیر انتخاب شده است: -سازه ،سیال و خاک در یک سیستم می تواند مدل شود. – امکان مدلسازی صحیح و مناسب شرایط مرزی تماسی در مورد مخازن زمینی – دارا بودن قابلیت فرمول بندی غیرخطی سازه وسیال – دارا بودن فرمول بندی اثرات اندرکنش سازه و سیال نتیجهگیری: در این تحقیق ضمن ارائه قابلیت های روش عددی اجزای محدود در تحلیل مخازن آب هوائی با پایه های قاب خمشی و بخصوص قابلیت انجام تحلیل تاریخچه زمانی با اعمال اندرکنش سازه وسیال ضمن بررسی آسیب پذیری ،ضریب رفتار سازه های مذکور محاسبه و ارائه شده است