سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم شاکری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
بهاره نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد
سهراب بوذری – لیسانس مهندسی عمران

چکیده:

درسالهای اخیر استفاده ازمنحنیهای شکنندگی به عنوان یکی از ابزارهای رایج جهته ارزیابی لرزه ای سازه ها توسعه فراوانی یافته است یکی ازابزارهای کلیدی درارزیابی خطر لرزه ای که امروزه استفاده از آن رایج یافته است منحنی شکنندگی است دراین پژوهش آسیب پذیری لرزه ای سیستم ساختمانی قاب خمشی بتنی طراحی شده براساس آیین نامه طراحی ایران با استفاده ازمنحنیهای شکنندگی مورد بررسی قرارگرفته است مدلهای مورد بررسی سازه های پنج طبقه و هشت طبقه بتنی می باشد که برای مدلسازی و تحلیل انها ازنرم افزار PERFORM3D استفاده شده است و این مدلها تحت ۱۰رکورد زلزله که هریک از۰/۱gتا ۱/۵ مقایسه شده اند تحلیل دینامیکی غیرخطی شدهاند برای بررسی حالات خرابی متفاوت درمدلها ازسطوح آسیب معرفی شده دردستورالعمل HAZUS MH-MR5 استفاده شده است.