سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدقاسم وتر – عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مسعود سرهنگ زاده – کارشناس ارشد سازه
امیر بنی اسدی ماهانی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

ساختمان های تاریخی سهم بزرگی از میراث فرهنگی ما را تشکیل می دهند و باید در حفظ آنها بسیار کوشید . اولین گام درحفاظت این ساختمان ها، اشراف کامل به رفتار سازه ای چنین بناهایی اس ت. در این مطالعه سعی شده از رفتار سازه ای بناهای تاریخی با ارزش کشور که یکی از این بناها بنای با شکوه مسجد امام خمینی ( ره ) در استان کرمان است و قدمت بنا به اوایل قرن پنجم هجری و زمان توران شاه سلجوقی م یرسد و در ساخت آن از آجر پخته و مصالح سنتی استفاده شده است، مورد بررسی قرار گیرن د. ابتدا از سازه مدلی سه بعدی در محیط نرم افزارSolid Worksتهیه و سپس تحلیل بر روی آن به کمک نرم افزار Ansys انجام شده اس ت. نتایج به دست آ مده مورد بررسی قرار گرفته و نقاط آسیب پذیر بنا شناسایی گردیده ان د. در نهایت، روش هایی جهت مقاوم سازی و حفاظت بنا ارائه شده اس ت