سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد راهخدایی – دانشگاه صنعتی شیراز:
حسین رهنما – دانشگاه صنعتی شیراز:

چکیده:

ایستگاههای تقلیل فشار شبکه گاز شهری (TBS) شامل ساختمان و تاسیسات مکانیکی و برقی حاوی آن می باشد و فشار ۰۵۲ پوند لولههای اصلی را به فشار ۰۲ پوند لولههای توزیع تبدیل میکنند. در صورت آسیب پذیری این ایستگاهها احتمال قطع گاز،آتش سوزی و یا انفجار شبکه وجود دارد. آسیب پذیری لرزهای ایستگاهها TBS براساس روش شناسی HAZUS-MR4 ) راهنمای ارزیابی خسارت زلزله کشورآمریکا( ] ۱ [ موردبررسی قرار گرفتهاست. در این روش پس از محاسبه PGA ساختگاه ایستگاهها بوسیله نمودارهای شکست (Fragility Curves) میزان آسیب- پذیری لرزهای برای سطوح مختلف آسیب بدست میآید. بصورت موردی پس از انجام تحلیل خطرپذیری ساختگاه ایستگاهها آسیب پذیری لرزه- ای ۱۱ ایستگاه TBS شبکه گاز شهری شیراز براساس این روش بدست آمده است. نتایج تخمین آسیبپذیری لرزهای نشان میدهد که تقریبا تمامیایستگاهها در سطح آسیب محدود و متوسط قرار دارند