سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حاجی کریمی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
سعید ملماسی – استادیار گروه محیط زیست واحد تهران شمال
لیلا سارایی – دانشجوی محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

در این پژوهش آسیب پذیری آبخوان دشت برتش در جنوب غربی دشت دهلران در استان ایلام در برابر آلودگی بررسی شد تا وضعیت آبخوان تامین کننده آب کشاورزی منطقه مورد بررسی قرار گیرد و مدیریت مناسب جهت کاهش کمتر کیفیت این منبع آبی در آینده برنامه ریزی شود. در این مطالعه نقشه آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت برتش با استفاده از مدل درستیک تهیه گردید. هفت پارامتر مهم هیدروژئولوژیکی(عمق سطح ایستابی، تغذیه خالص، محیط آبخوان، محیط خاک، توپوگرافی محیط غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی) در مدل درستیک ترکیب گردیده و از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای ساختن نقشه آسیب پذیری با همپوشانی داده های هیدروژئولوژیکی موجود استفاده شده است که طبق این نتایج مناطق جنوب، قسمت هایی از شرق و مرکز آبرفت های آبخوان دارای آسیب پذیری زیاد بوده و البته قسمت اعظم آبخوان نیز در محدوده آسیب پذیری متوسط قرار می گیرد. با توجه به اینکه قسمت عمده ای از آلودگی های کشاورزی نیتراتی است،نتایج آنالیز نیترات نمونه های آب زیرزمینی از ایستگاه های منتخب در دو فصل بررسی شد و صحت مدل نیز سنجیده و تأیید گردید.