سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدصادق درانی نژاد – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، سازمان آب منطقهای فارس
عطا شاکری – دکترای زمین شناسی ژئوشیمی زیست محیطی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معل

چکیده:

فرونشست زمین در نتیجه برداشت بی رویه آب از آبخوانهای آبرفتی یکی از پیامدهای ناگوار خشکسالی است و شناخت دقیق و مقابله با آن از ملزومات مدیریت منابع آب زیر زمینی محسوب میشود. مسلما وجود نقشههایی که مقادیر فرونشست محتمل را در یک بازه زمانی نشان داده و آسیب پذیری آبخوان به پدیده فرونشست را مشخص کنند، کمک شایان توجهی به مدیریت پایدار منابع آب مینماید. در این پژوهش جهت تهیه نقشه مقادیر فرونشست محتمل و نقشه آسیب پذیری آبخوان دشت داراب (جنوب شرق فارس) به پدیده فرونشست از مدل رستر پایه و روشهای زمین آماری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهند که ۵ منطقه با آسیب پذیری خیلی زیاد۱۵/۸۰درصد از مساحت دشت) و ۶ منطقه با آسیب پذیری زیاد۱۰/۵۵درصد مساحت دشت) در دشت داراب وجود دارند. صحت سنجی نتایج حاصله با فرونشستهای واقعی موجود در دشت داراب نشان میدهند که فرونشستهای منطقه کوه سفید و حوالی بریسکان داراب در محدوده آسیب پذیری خیلی زیاد قرار میگیرند