سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمجتبی حسین پورکاشانی – کارشناس مهندسی عمران، مرکز مطالعات بحرا نهای طبیعی، دانشگاه صنعت آب و برق
فرناز برنجکار – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، شرکت گاز استان اردبیل
سیدآصف ستاری – کاردانی منابع طبیعی، شرکت گاز استان اردبیل
پیمان کریمی – کارشناس مهندسی صنایع، شرکت گاز استان اردبیل

چکیده:

با توجه به ابعاد وسیع مناطق لغزشی در دامنه کوهپایههای با شیب تند و عبور خطوط انتقال و توزیع در بعضی مناطق با چنین ویژگیهایی، احتمال بروز آسیب جدی ناشی از تغییر شکلهای بزرگ زمین در سامانه گاز رسانی وجود خواهد داشت. تجربه زلزلههای بزرگی نظیر کوبه ژاپن و سایر زلزلههای قبل و بعد از آن در ژاپن نشان می دهد که گرچه لولههای گاز از مقاومت لرزهای بسیار بالایی برخوردار هستند، لیکن اعمال تغیر شکل- های بزرگ و نیروهای جانبی ناشی از رانش تودههای بزرگ روی طول محدودی از لوله میتواند آسیب جدی به بدنه لوله و اتصالات آن وارد نماید که این تجربهها در زلزله های گذشته مستند شده است. استان اردبیل که بخش عمدهای از آن به صورت کوهپایهای است، در بخشهای مختلف دارای نقاطی با چنین ویژگی هایی می باشد که بالقوه برای خطوط گاز رسانی و تأسیسات مربوطه خطر محسوب میگردند در این پژوهش ضمن تهیه نقشه خطوط انتقال گاز و عوارض طبیعی در محیطGIS بر اساس تصاویر ماهوار های و نقشه خطوط لوله، زمین لغزه سناریو بر اساس تاریخچه زمی نلغزه های استان تعیین گردیده ودر نهایت آسیب پذیری خطوط انتقال گاز استان اردبیل در برابر زمین لغزه بررسی شده است. راهکارهای پیشگیری از وقوع بحران در مناطق آسیب پذیر از جمله نتایج این پژوهش است که در این مقاله ارائه گردیده است.