سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیومرث حبیبی – استاددانشگاه کردستان
رضا پیروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی
میتراسادات هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی

چکیده:

تلفات انسانی و خسارات مالی دربافتهای شهری حاصل ازتخریب بناها از مهمترین آثارزلزله درشهرها هستند دراین پژوهش ۱۰ معیار آسیب پذیری کالبدی بافت شهری و داده های مربوط به هرمعیار درمنطقه ۶ شهرداری تهران جمع آوری و با روش تحلیل عاملی درچهارعامل اصلی دسته بندی شدند پس از ترسیم نقشه های پهنه بندی شده آسیب پذیری درسیستم gis با روش رگرسیون خطی و با توجه به امتیازهای عاملی رده بندی جدیدی از معیارها برای اولویت بندی برنامه های رسیدگیبه شرایط آسیب پذیری منطقه دربرابر زلزله بدست آمد.