سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مختار عارفی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
فاطمه امینی – کارشناس مشاوره
هیمنه عارفی – مشاور دبیرستان های آموزش و پرورشکرمانشاه

چکیده:

هدف این مقاله بررسی آسیب های روانی – اجتماعی فرزندان زنان بدسرپرست می باشد . از یک نگاه تحولی و دورنگر فرزندان بیشترین تأثیرات رفتاری و شخصیتی را از محیط خانوادگی – تربیت – می گیرند و با توجه به تعامل نزدیک و با نفوذ سال های اول زندگی کودک با مادر ، تأثیرات او بیشتر خواهد بود . از جمله همانند سازی هایی که کودک با چهره ی دلبستگی خویشمی کند ، نحوه ی برخورد مادر و کیفیت پاسخگویی او ، روابط مادر و پدر و پویایی های جو خانواده باعث می شود رفتارها و طرحواره های شناختی و منش کودک به شکلی ویژه تحول یابد . در این مقاله ابتدا به طور موجز و مختصر با استفاده از تبیین های نظری و ادبیات پژوهشی، ویژگی های شخصیتی زنان بد سرپرست توصیف شده و سپسابعاد مختلف تحول و رشد کودکان دارای مادران بدسرپرست مورد تحلیل و بازشناسی قرار می گیرد . این ابعاد شامل ویژگی های عاطفی کودک یعنی دلبستگی ها و روابط صمیمانه ی او ، همانندسازی ها و هویت یابی ، خلق و خو شامل هیجانات مثبت و منفی غالب، خشونت و افسردگی ، خواهد بود