سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

وجیهه عرب عامری – دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
سیدحمزه میرحسینی – دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب شناسی نظام پیشنهادات در شرکت گاز استان گلستان می باشد .بدین منظور تعداد کل کارکنان رسمی شرکت گاز استان گلستان ۲۰۰ نفر بود که از این میان واحد ستادی گرگان ۱۰۸ نفر و واحد بهره برداری (گرگان ۲۴ نفر ، گنبد ۴۴ نفر ، کردکوی ۲۴ نفر) می باشد که بر طبق جدول کرجسی و مورگان با توجه به حجم جامعه ۱۳۲ نفرحجم نمونه این بر اساس نمونه گیری طبقه ای تعیین شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که متشکل از ۲۰ سوال از نوع مقیاس لیکرت می باشد و روشهای آماری مورد استفاده آمار توصیفی و استنباطی است. سؤالات با استفاده از آزمونt تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج نشان داد که : سبک رهبری به فرآیند نظام پیشنهادات آسیب نمی رساند. ساختار سازمانی به عنوان یکی از عوامل ایجاد محدودیت در ارائه پیشنهادات می باشد. فرهنگ سازمانی در بخش کارکنان پتانسیل لازم جهت تبدیل شدن به یک آسیب را داشته و در بخش مدیریت قابلیت فعالیت مناسب در افزایش تعداد پیشنهادات را دارا می باشد. ویژگی های کارکنان در ارائه تعداد پیشنهادات اثر گذار بوده است