سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر اختیاری – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
جعفر حسن پور – کارشناس ارشد نساجی

چکیده:

کیفیت الیاف پشم مصرفی درقالی به عنوان مهمترین صنایع دستی ایران نقش تعیین کننده ای درکیفیت قالی دارد الیاف پشم مصرفی به دو صورت کلی چیدن و دباغی بدست می آینددباغی خود به دو صورت چاپ و SWEAT انجام می شود که روش مورد استفاده درایران روش چاپ است دراین روش با استفاده از محلول سولفور سدیم و آهک درآب و چاپ این خمیر به طرف گوشتی پوست انجام می شود این خمیر قلیایی احیا کننده باعث تجزیه پشم درناحیه فولیکل و قسمت نزدیک به پوست شده و باعث جداشدن پشم از پوست می شود دراین تحقیق امکان آسیب رساندن این ماده به الیاف پشم بررسی گردید بدینمنظور آزمایشهای استحکام – ازدیاد طول تست تورم تست حلالیت دراسید و تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEMاز سطح لیف انجام گرفت نتایج حاصل از منحنیهای نیرو – ازدیاد طول حاکی ازکاهش استحکام و ازدیاد طول پارگی درنمونه های مورد مطالعه است دربررسی تورم درقسمت میانی طول الیاف معلوم شد که الیاف براثر نفوذ این ماده دچار تورم شده اند.