سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید مسعود سلیمان پور – دانشجو دوره دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری- دانشگاه آزاد اسلامی و
مجید صوفی – استادیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
حسن احمدی – استاد و دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی سلاجقه – استاد و دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

آستانه در پژوهش های مربوط به ژئومرفولوژی اکوسیستم های طبیعی دارای اهمیت بسیاری است. آستانه عبارت از نقطه ای است که پس از آن رفتار سیستم تغییر می کند. آستانه می تواند به عوامل داخل سیستم مانند خاک و یا عوامل خارج از سیستم مانند اقلیم مرتبط باشد. یکی از آستانه های بسیار مهم در فرسایش آبکندی، آستانه خاک شناسی می باشد. این آستانه قادر است با توجه به شرایط و ویژگی های خاک شناسی، وضعیت شروع فرسایش آبکندی را بیان نماید. تعیین این شرایط از این لحاظ مهم است که در یک منطقه می توان شرایط موجود را با شرایط آستانه مقایسه و تعیین نمود که این شرایط تا چه حد به شرایط آستانه تشکیل آبکند نزدیک است. بافت و عمق خاک و ویژگی های مورفومتریک آبکند ها از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر آستانه خاک شناسی آبکند ها می باشند. این پژوهش برای اولین بار به بررسی آستانه خاک شناسی آبکند ها در اقلیم های خشک بیابانی سرد ایران می پردازد. بدین منظور منطقه نی ریز، به عنوان منطقه ای که دارای مشکلات زیادی در زیر بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست بود، جهت انجام تحقیقات میدانی انتخاب گردید و پس از انتخاب ۳۰ آبکند، کلیه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک هر آبکند، و پارامترهای مورفومتریک آن ها اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری در نرم افزارهای Minitab (نسخه ۱۴) و SPSS (نسخه ۱۶) انجام گردید و سپس در نرم افزار Excel، نمودارهای آستانه ترسیم گردید. نتایج حاکی از تاثیر بیشتر عمق و بافت خاک در ایجاد این نوع فرسایش می باشد.