سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدحسین میرموسوی – استادیار دانشگاه زنجان
شهاب شفیعی – کارشناسی ارشد جغرافیا اقلیم شناسی

چکیده:

بالا بودن هزینه های انرژی تامین در دهه های اخیر سبب شده است تا تامین آسایش اقلیمی در ساختمان ها با توجه به شرایط اقلیمی هر محل یکی از مهمترین دغدغه های معماران باشد دراین مطالعه به منظور بررسی شرایط آسایش اقلیم درساختمان نمونه طراحی شده برای تهران از آمارساعتی پارامترهای اقلیمی دوره ۵ ۵ساله استفاده شده است به منظور انجام محاسبات از نرم افزار ecotect استفاده شده است نتایج حاصل از این مط العه نشان داد که بخش ۱ خانه نمونه طراحی شده در ماه های دسامبر ـ ژانویه و فوریه و مارس درمحدوده خیلی سرد واقع شده و کاملا خارج از محدوده آسایشاقلیمی قرار دارد بررسی آسایش اقلیمی بخش ۲ ساختمان نمونه اقلیمی حاکی از آن است که محدوده آسایش از ماه فوریه شروع و تا ماه ژوئن ادامه دارد بخش ۳ نمونه اقلیمی ۲۶/۴درصد از سال درمحدوده آسایش اقلیمی قرار دارد و بطور کلی ساختمان نمونه طراحی شده برای تهران ۲۶/۷ درصد از کل سال در شرایط آسایش اقلیمی قرار دارد.