سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مصطفی لو – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودش ، مینودش ، ایران.
حمیدرضا قزلسفلو – عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس
سمیه خسروجردی – دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی آزمونهای عملکردی اجرایی و کنترل پاسچر ایستا و پویا در فوتبالیست های -با ناپایداری مزمن مچ پا بود. به همین منظور ۱۵ فوتبالیست در دو گروه سالم ) ۱۵ n= ( و آسیبدیده ) ۱۵ n= ( در اینپژوهش شرکت کردند. برای برآورد نقصهای عملکردی اجرایی در اجرا، از آزمون جهش به شکل هشت لاتینو جهش جانبی استفاده شد. برای ثبت رکورد آزمودنیها از کرنومتری با دقت ۰/۰۱ثانیه استفاده شد. برای برآورد تعادل آزمودنیها از آزمون تعادلی ستاره ) SEBT (، در هشت جهت و آزمون تعادل ایستا ) SLB ( استفاده شد . به منظور مقایسه بینگروهها از آزمون t همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد که تعادل پویای ورزشکاران در همه جهت->5/ های آزمون ستاره در افراد اسپرین بطور معنیداری پائینتر از افراد سالم است ) ۵۰ p (. و همچنین بین امتیازات آزمون جهش به شکل هشت لاتین، جهش جانبی و تعادل ایستای بدست آمده در ورزشکاران گروه آسیبدیده و گروه سالم تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین، پزشکان، متخصصین طب ورزشی، فیزیوتراپها، مربیان و کلیهافرادی که به نوعی با سلامتی ورزشکار در ارتباطاند میتوانند به منظور اهدافی مانند پیشگیری، درمان و توانبخشی آسیب پیچخوردگی مچ پا از نتایج این تحقیق استفاده کنند