سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نجمه السادات فلاح گلنشینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
عبدالرضا ظهیری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان,گرگ
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان,گرگا
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان,گرگ

چکیده:

آبشستگی پایه پل پدیدهای است که میتواند خسارات مالی و جانی بسیاری دربر داشته باشد. در شرایط سیلاب، شاخه و برگ گیاهان و مواد شناور در رودخانه اغلب در جلوی پایه پلها تجمع یافته و باعث افزایش عمق آبشستگی موضعی و تسریع در تخریب پل می شوند. توده مواد شناور از مقادیر کوچک تا انسداد کامل دهانه پل را شامل می شود. مشخصات و پتانسیل توده تجمع یافته به مشخصات منبع تولید و تأمین مواد شناور (شاخه و برگ درختان)، فرآیندهای فرسایشی سواحل رودخانه، هیدرولیک جریان رودخانه و نیز هندسه رودخانه و نیز سازه پل بستگی دارد. در این مقاله با استفاده از داده های آزمایشگاهی،اثر تغییر طول توده شاخ و برگ انباشته شده جلوی پایه پل بر حداکثر عمق آبشستگی مورد بررسی قرار میگیرد