سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هدیه سلامت روندی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برق (شه
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدحسین خرازی فرد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سعید قربان بیگی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

فرسایش نشتی یکی از حالات فرسایش زیرشوی است که در بعضی مقالات و مراجع به آن فرسایش درونی اطلاق م یشود. از آنجایی که زیرشویی در تشکیل الگوی زهکشی مهم است، شناخت مکانیزم آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در بعضی موارد بیرونریزی آب و خاک در زیر رودخان هها یا کنار هی رودخان هها اتفاق م یافتد، این شرایط با ورود جریان به داخل لایه نفوذپذیر در کناره رودخانه به هنگام وقوع سیل یا افزایش سطح آب زیرزمینی یا ورود آب ناشی از زهکشی زمی نهای اطراف رای جتر است و لایه نفوذپذیر شروع به تخلیه مجدد آب به درون رودخانه م یکند، یادآور م یشود شرایط فوق هنگامی به وقوع م یپیوندد که گرادیان هیدرولیکی در هر لای های به طرف رودخانه هدایت شود. چنانچه گرادیان هیدرولیکی به حد بحرانی برسد، ذرات خاک در آستان هی حرکت قرار گرفته و فرآیند فرسایش آغاز م یشود. هدف این مقاله بررسی آزمایشگاهی گرادیان بحرانی حرکت دان هها در کنار هی رودخانه در لای هی غیر چسبنده (لای هی ماس های) در دو حالت وجود و عدم وجود ساز هی متقاطع (همچون لول هی زهکش یا لول هی انتقال گاز…) در این لایه است. آزمایشات بر روی یک کنار هی رودخان هی شبی هسازی شده در یک فلوم آزمایشگاهی صورت گرفت و نتایج با ثبت گرادیان شروع فرسایش (گرادیان بحرانی) در ۳ دان هبندی و در دو حالت با و بدون لوله ارائه شد.