سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم عبداله پور – کارشناسی ارشد سازه های آبی
مهدی یاسی – استادیار مهندسی رودخانه دانشگاه ارومیه
جواد بهمنش – استادیار مهندسی رودخانه دانشگاه ارومیه

چکیده:

احداث سرریز و سدهای انحرافی در محدوده پیچ رودخانه همواره مشکلاتی را در مراحل بهره برداری از نظر تراز سطح اب و بده جریان در عرض پدید می آورد و عملکرد آبگیرهای ساحل چپ و راست رودخانه را متفاوت می سازد اما در برخی شرایط ناگوار به احداث این گونه سازه ها در محدوده پیچ رودخانه می باشیم یکی از فرضیه ها جهت برقراری توزیع یکنواخت تر جریان در عرض پیچ رودخانه تساوی بده جریان در عرض تاج سرریز از طریق تغییر پروفیل تاج سرریز از حالت افقی به شیبدار است کهدر موارد متعددی عدم توجه به این مساله مشاهده میشود بررسی مطالعات گذشته نشانگر فقدان تحقیقات کافی در مورد کارکردن نامناسب سرریزهای افقی در پیچ ابراهه می باشد. دراین راستا این تحقیق با استفاده از تحلیل هندرسون ۱۹۶۶ تئوری طرح سرریز در پیچ آبراهه را ارائه کرده و با مطالعه آزمایشگاهی به بررسی و مقایسه کارکرد سرریزهای با تاج افقی در راستای مستقیم در محدوده پیچ کانال می پردازد