سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشته محمدی خاناپشتانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه زنجان
مجتبی صانعی – دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مسعود کرباسی – استادیار گروهی مهندسی آب دانشگاه زنجان

چکیده:

پدیده آبشستگی موضعی در پاییندست سازههای هیدرولیکی یکی از مسائل مهم مورد بررسی محققان میباشد. جت خروجی از زیر دریچه معمولاً انرژی زیادی داشته و توانایی بالایی درتخریب بستر فرسایشپذیر پاییندست دارد. در تحقیق حاضر به مقایسه ابعاد حفره آبشستگی در پشت دریچه کشویی ساده با دریچه هلالی پرداخته شده است. دریچههای هلالدار با سه قطر ۵و۷/۴۵و۱۰/۸۲ سانتیمتر در مسیر جریان قرار داده شدند. در مجموع ۲۵ آزمایش برروی مصالح با قطر متوسط۰/۲ میلیمتر با ۸ عمق پایاب متفاوت در محدود ۵سانتیمتر تا ۲۱ سانتیمتر و چهار بازشدگی ۱،۲،۳ و ۴سانتیمتر، سه دبی در محدود ۱تا ۴ لیتر بر ثانیه انجام گردید. نمودارهای تهیه شده از پروفیلهای آبشستگی بر روی مصالح غیر چسبنده در نرم افزار اکسل ترسیم گردید. نتایج حاصل با بیبعدسازی پروفیل آبشستگی بیانگر تاثیر هلالهای پشت دریچه کشویی بوده و کمک به کاهش آبشستگی پشت دریچه میکند. در نسبت عمق پایاب به باز شدگی دریچه کشویی هلالی بیشتر از ۱۰ ، تاثیر هلال بهصورت دریچه کشویی ساده عمل میکند ولی در بسیاری از حالتهای مختلف تپه ثانویهای در اثر هلال پشت دریچه بوجود آمده است. در نسبت عمق پایاب به باز شدگی دریچه در حدود ۲/۵ جت افقی در پایین دست دریچه کشویی ساده،تپه ثانویه مشاهده شد ولی در بقیه حالت های دریچه کشویی ساده تپه ثانویه رویت نشد.