سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن مسعودیان – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد قره گزلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
فاطمه نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
ارمغان سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

سرریز استوانهای نسبت به موارد جایگرین دارای مزایایی از جمله اقتصادی، طراحی آسان و ضریب دبی بالا میباشد. انحنای زیاد خطوط جریان روی این نوع سرریزها از عوامل موثر بر ضریب دبی است. در این مقاله به بررسی پارامترهای هندسی و هیدرولیکی موثر بر ضریب دبی سرریزهای استوانه ای و نیم استوانهای در دو حالت انحنا در بالادست و در پایین دست پرداخته شده است. نتایج آزمایشات نشان میدهد در یک R/H و Hw/H ثابت، ضریب دبی سرریز نیم استوانهای با انحنا در بالادست و نیم استوانه ای با انحنا در پایین دست تقریبا برابر و بیشتراز سرریز استوانه ای کامل است.