سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود جعفری – کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد
علیرضا شاطری – استادیار، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

بادگیرها به عنوان بخشی از ساختمان در مناطق کویری ایران و دیگرکشورهای حاشیه خلیج فارس به کار می رفته است. این سازه در سیستم های تهویه طبیعی باعث به حداقل رسانیدن مصرف انرژی وانتشار گازهای مضر می گردد. در این مطالعه، عملکرد تهویه دو بادگیر چهار وجهی متقارن در القاء جریان به فضای زیرین، با استفاده مطالعات تجربی در تونل باد و نیز شبیه سازی عددی مورد ارزیابیقرار گرفته است. در مطالعه آزمایشگاهی دبی هوای عبوری از هر کانال به منظور بررسی عملکرد القائی بادگیر در زوایای مختلف وزش باد برای مدل های نمونه اندازه گیری شده است. در شبیه سازیعددی مذکور، جریان به صورت سه بعدی، غیر دائم، تراکم پذیر و مغشوش در نظر گرفته شده است؛ در ادامه چگونگی القاء هوا از دریچه رو به باد، دریچه های جانبی، دریچه پشت به باد و نحوهتغییرات دبی هوای مکشی و دهشی با تغییرات زاویه با استفاده از روش های عددی و آزمایشگاهی مورد ارزیابی و مقایسه شده و همچنین چگونگی عملکرد بادگیر به عنوان عامل تهویه مطبوع درمکش مناسب هوا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعات عددی و آزمایشگاهی نشان دهنده مطابقت قابل قبولی بین روش های به کار گرفته شده در این پژوهش می باشند