سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی دینا
سیدحسن هاشم آبادی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیالات محا

چکیده:

در این مطالعه به بررسی انتقال حرارت تک ذره چندپر )سه پر، چهار پر و پنن پنر ( تحنت تن یر دینواره در دو جریان متقاطع و محوری پرداخته شده است. برای شبیه سازی از نرمافزار کامسول ۳/۵استفاده شده و نتای بنا استفاده از دادههای آزمایشگاهی اعتبارسنجی شده است. بدین منظور، ذرات با نفتنالین پوشنش داده شند و بنا تصعید آن عدد شروود محاسبه گردید. با استفاده از آنالوژی جرم و حرارت چیلتون-کلبرن عدد ناسلت برای هرذره بدست آمد. نتای نشان میدهد میزان انتقال حرارت در حالت متقاطع نسبت به محوری بیشتر منی باشند و شبیه سازی CFD میتواند با یک میانگین خطای قابل قبولی دادههای آزمایشگاهی را پیشبینی کند