سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید گیتی فر – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسیشیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز- دا
رضا اسلاملوییان – دانشیار دانشکده مهندسیشیمی، نفت و گاز- دانشگاه شیراز
محمد سرشار – استادیار پژوهشی- مرکز تحقیقات مهندسی استان فارس

چکیده:

در این تحقیق تاثیر اسید زنی همراه با بخاردهی تحت فشار به عنوان روشی ترکیبی برای پیشآمایش باگاسنیشکر که اولین مرحله از تولید بایو اتانول است مورد آزمایش قرار گرفت. هدف پژوهش تعیین مقدار و شرایط بهینهی تولید گلوکز پس از هیدرولیز آنزیمی باگاس پیشآمایش شده بوده است. ابتدا پس از آسیاب کردن باگاس و عبور دادن آن از غربال سایز ذرات به ۱,۲ تا ۰,۴۸ میلیمتر رسانده شد و سپس نمونههایی با دو نسبت وزن باگاس به حجم اسید۱:۱۰ و۱:۱۵ گرمبر میلیلیتر با محلولهای اسید سولفوریک ۰و۱و۲و۳٪ وزنی تهیه گردید. مخلوط های فوق الذکر طی مدت زمان-های ۳۰ و۶۰و۱۲۰ و ۱۸۰ دقیقه تحت بخار با فشار مطلق ۲ اتمسفر و دمای ۱۲۲ درجه سانتیگراد قرار گرفته و سپس نمونهها با آبمقطر شسته و در دمای محیط خشک شدند (رطوبت ۷٪وزنی). ۲ گرم از هر نمونه به کمک آنزیمهای سلولاز زایلوناز و بتاگلوکسیدایز در دمای ۴۵درجه به مدت ۷۲ ساعت هیدرولیز شدند. مقدار گلوکز تولید شده از هر نمونه به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر و با روشDNS اندازهگیری گردید. شرایط بهینه عملیاتی برای تولید ماکزیم قند از نتایج حاصله از آزمایشها به دست آمد. همچنین نتایج به دست آمده, به عنوان داده های آموزشی و تست یک شبکه عصبیمصنوعی مورد استفاده قرار گرفت. شبکه عصبی طراحی شده دارای دو لایهی پنهان که در لایه اول سه نرون و در لایهی دوم دو نرون دارد برای مدلکردن میزان گلوکز تولید شده بعنوان تابعی از غلظت اسید، زمان بخاردهی و نسبت وزن باگاس به حجماسید، پیشنهاد گردید. خروجی مدل تطابق بسیار خوبی با دادههای آزمایشگاهی دارد