سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید گیتی فر – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسیشیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دان
رضا اسلاملوییان – دانشیار دانشکده مهندسیشیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز
محمد سرشار – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات مهندسی استان فارس

چکیده:

در این تحقیق تاثیر اسید زنی همراه با بخاردهی تحت فشار بهعنوان روشی ترکیبی برای پیشآماایش باگااس -نیشکر که اولین مرحلهی تولید بایو اتانول است، مورد آزمایش قرارگرفت. هدف پژوهش تعیین مقدار و شارایبهینهی تولید گلوکز پس از هیدرولیز آنزیمی باگاس پیشآمایش شده، بوده است. ابتدا پس از آسیا کردن و کاهش سایز ذرات باگاس نمونههایی با دو نسبت وزن باگااس باه حجاس اساید مختل با محلول های اسیدسولفوریک رقیق با سه غلظت متفاوت، تهیه گردید. مخلوطها طی مدت زمانهای مختل تحت بخاردهی تحت فشار با دمای ثابت قرار گرفته و سپس دو گرم از هر نمونه بهکمک آنزیسهای سلولاز، بتاگلوکسیداز و زایلاناز دردمای ) c 54 باه مادت ۲۲ سااعت هیادرولیز گردیاد . مقادار گلاوکز تولید ی هار نمونه به کمک دستگاه )° اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد و شرای بهینه برای تولید ماکزیمس مقدار گلوکز اینچنان اعلام گردید : اسیدسولفوریک یک درصد وزنی، زمان بخاردهی ۰۶ )دقیقه( و نسبت وزن باگاس به حجم اسید ۱۴ : ۱ )گرم بار – میلیلیتر(، که در این شرای حدوداً ۳ )گرم بر لیتر( گلوکز تولید شد. همچنین نتایج به دست آمده به عنواندادههای آموزشی و تست یک شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده، مورد استفاده قارار داده شاد. خروجی مدل تطابق بسیارخوبی با دادههای آزمایشگاهی دارد