سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمجتبی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی آب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
سیدعباس حسینی – عضو هیئت علمی گروه عمران مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
سیدمجتبی صانعی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی رودخانه و سواحل پژوهشکده حفاظت خاک تهران.

چکیده:

آگاهی ازمیزان انتقال مواد رسوبی به صورت بار بستر یا بار معلق دراستخراج روابط ریاضی وانجام پیش بینی های لازم بسیارحائزاهمیت است. با توجه به آنکه اغلب فرمول های انتقال باربستربرای رودخانه هایی باشیب کم استخراج وکالیبره شده اند،ضرورت بازنگری این روابط برای رودخانههایی باشیب تندبسیار حائزاهمیت می باشد. موضوعی که برای بسیاری ازرودخانه های کوهستانی کشورمان مصداق واقعی دارد. آنچه دراین تحقیقمدنظرقرارگرفته مطالعه وبررسی فرمول های محاسبه باربستردررودخانه هاوتوسعه این روابط شیب تند، بوسیله مدل آزمایشگاهی بوده است.برای اینمنظورتعداد ۲۲ آزمایش دریک فلوم دوبعدی بطول ۸ متروعرض ۲۲۲ میلیمتربرروی بسترهایی بامصالح شنی یکنواخت که D50 آنها درمحدوده ۱/۷ الی ۸/۲۹میلیمترقرارداشته ، تحت شرایط جریان یکنواخت باربستر انجام گرفت. شیب درمجموعه آزمایشات انجام شده محدوده ۱تا۹ درصدبوده واعدادشیلدز جریان درمحدوده ۰/۰۴۵تا۰/۴۵۵ قرار گرفته است. نتایج داده های مدل آزمایشگاهی بافرمول های بدون بعد انتقال بار بستردرشیب های تند مقایسه شده ودرنهایت یک رابطه تحلیلی مناسب پیشنهاد شد.روابط موجود باربستردرشیبها باجایگزینی تنش موثربستربه جای تنش معمول بستروکاهش تنش موثر بحرانی توسعه داده می شوند