سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمجتبی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی آب
سیدعباس حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مهدی حبیبی –

چکیده:

آگاهی از میزان انتقال مواد رسوبی به صورت باربستر یا بارمعلق دراستخراج روابط ریاضی وانجام پیش بینی های لازم بسیار حائز اهمیت است با توجه به انکه اغلب فرمولهای انتقال باربستر برای رودخانه هایی با شیب کم استخراج و کالیبره شده اند ضرورت بازنگری این روابط برای رودخانه هایی با شیب تند بسیار حائزاهمیت می باشد موضوعی که برای بسیاری از رودخانه های کوهستانی کشورمان مصداق واقعی دارد آنچه دراین ت حقیق مدنظر قرارگرفته مطالعه و بررسی فرمولهای محاسبه باربستر دررودخانه ها و توسعه این روابط شیب تند بوسیله مدل آزمایشگاهی بوده است برای این منظور تعداد ۶۲ ازمایش دریک فلوم دو بعدی بطول ۸ متر و عرض ۲۵۵ میلی متر برروی بسترهایی با مصالح شنی یکنواخت که D50 آنها درمحدوده ۱/۷ الی ۸/۲۹ میلی متر قرار داشته تحت شرایط جریان یکنواخت باربستر انجام گرفت.