سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود نیکخواه – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان
سیدمجددالدین میرمحمدحسینی – دانشیار دانشکده مهندسی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهرا

چکیده:

در این مقاله نتایج تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده جهت مطالعه نقطه اثر نیروی جانبی بر دیوار حائل در حالت سکون تحت اثرسربارهای سیکلی ارائه گردیدهاست. مطالعه تاثیر عواملی نظیر شدت سربارسیکلی، فاصله سربارسیکلی، طول صفحه بارگذاری، دانسیته نسبی خاک، فرکانس سربار سیکلی و تعداد سیکل بارگذاری بر محل اثر نیروی رانش حاصل از سربار سیکلی از جمله اهداف اینتحقیق می باشد.در این راستا اقدام به طراحی و ساخت یک مدل فیزیکی خاصی شده است که به کمک آن بتوان رانش استاتیکی و دینامیکی خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی را در شرایط مختلف مورد ارزیابی و مطالعه قرار داد. مصالح مورد نظر برای این برنامه آزمایشی، یک نوع ماسه سیلیسی بوده است. در آزمایش های انجام شده، خاک ماسه ای در سه وضعیت سست، متوسط و متراکم مورد استفاده قرار گرفت. برای آماده سازی خاک، روش بارش بکار گرفته شده است. بررسی های بعمل آمده نشان می دهد که نقطه اثر نیروی برآیند به شکل توزیع رانش حاصل از سربار بستگی دارد. هرچند شدت سربارسیکلی روی مقدار فشار جانبی خاک تاثیر گذار است ولی روی نقطه اثر نیروی رانش سیکلی تاثیر چندانی ندارد. نتایج حاصل از آزمایش نیز نشانگر تاثیر پذیری کم محل اثر نیروی رانش استاتیکی و سیکلی نسبت به شدت سربار می باشد. فاصله سربارسیکلی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار روی توزیع فشار جانبی وارد به دیوار حائل و همچنین مقدار و محل اثر نیروی جانبی سیکلی می باشد. با نزدیک شدن سربار به دیوار حائل، فاصله محل اثر نیروی برآیند نسبت به پای دیوار افزایش می یابد. فرکانس سربار سیکلی در محدوده مقادیر آزمایشی تاثیر قابل ملاحظه ای روی نقطه اثر نیروی جانبی سیکلی وارد به دیوار حائل ندارد.