سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین زابلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی آب، دانشگاه صنعتی شریف
سید محمود برقعی – استاد دانشگاه صنعتی شریف
اصغر بهلولی – دانشجوی دکتری عمران گرایش مهندسی آب، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از پدیده های فیزیکی پیچیده که بعضا در این مجاری فشار مشاهده می گردد، ورود هوا به داخل مجرا و ایجاد جریان دوفازه آب و هوا می باشد. به دلیل اندر کنش شدید میان آب و هوا در جریان دو فازه، بررسی این جریان ها در مجاری انتقال از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. پیش بینی خصوصیات هیدرولیکی جریان به جهت کمک به طراح در طراحی مجاری محتمل به عبور جریان های دو فازه، در این شرایط یکی از مباحث پیچیده می باشد که با وجود اهمیت فراوان در مباحث طراحی کمتر به آن پرداخته شده است. در این تحقیق، یک مدل آزمایشگاهی شاملتونل مستطیلی شکل با امکان تغییر شیب در طول مسیر، برای بررسی جریان دو فازه آب با لخته هوا مورد استفاده قرار گرفته است. اندازه گیری مشخصات هیدرولیکی شامل سرت لخته، مساحت لخته ها، پریود و محل شروع تشکیل و اتمام لخته ها می باشد. در این تحقیق با انجام بیش از ۱۰۰ آزمایش، اثر دو فازه بودن جریان در مجرای مستقیم و شیبدار بر مشخصات هیدرولیکی فوق الذکر بررسی شده است. بر اساس مشاهدات و پردازش اطلاعات، مشخص شد در جریان دوفازه لخته ای آب و هوا، افزایش شیب طولی، موجب دورتر شدن محل تشکیل لخته و از بین رفتن زود تر لخته ها در مجرا می شود. آزمایشات بر اساس نسبت های مختلف دبی آب و هوا، شیب کانال و دبی کل جریان عبوری انجام پذیرفته و نتایج به صورت منحنی ها و ملاحظات طراحی اراده شده است.