سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی دهقانی زاده – فوق لیسانس مهندسی شیمی نفت و گاز
محمدنادر لطف اللهی – استاددانشگاهن سمنان
محسن وفایی سفتی – استاددانشگاه تربیت مدرس
محمدمهدی شادمان – فوق لیسانس دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

قدرت بازدارندگی توانایی بازدارنده دربه تاخیر انداختن تشکیل لخته های آسفالتین می باشد دراین تحقیق با استفاده از اثرات برشی توده های آسفالتین دریک محلول ناپایدار قدرت پایدارسازی بازدارنده بررسی شده است نتایج نشان میدهد که هرچقدر مقدار بازدارنده افزایش یابد مقدار افت و خیز ویسکوزیته دینامیک کاهش می یابد کاهش این افت و خیز مربوط به برهم کنش بازدارنده برروی خوشه اسفالتین و کاهش قطر و درنتیجه کاهش اثرات هیدرودینامیکی خوشه ها می باشد براین اساس معیاری به نام نقطه جذب موثر بازدارنده تعریف شد نقطه جذب موثر یک بازدارنده به جذب مولکولهای بازدارنده برسطح ذرات اسفالتین و قدرت پایدارسازی بازدارنده مربوط می شود به این مفهوم که هرچه نقطه جذب موثر یک بازدارنده بیشتر باشد مقدار کمتری از بازدارنده برسطح ذرات اسفالتین جذب می شود.