سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان پارسی – کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشگاه پیام نور اهواز
مهدی بهداروندعسکر – دانشجوی دکترای سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در حوضچه های آرامش که نوسانات فشار دینامیکی به دلیل پرش هیدرولیکی بسیار زیاد است به کمک اندازه گیری فشار دینامیکی می توان به مقادیر فشار لحظه ای و همچنین نوسانات فشار دینامیکی پی برد. با توجه به اهمیت این مطلب در طراحی بهینه حوضچه آرامش ، در این تحقیق نوسانات فشار دینامیکی کف حوضچه آرامش سد گلابر با استفاده از مدل فیزیکی با مقیاس ۱:۳۰ در سه دبی ۲۲۱/۷ ، ۳۵۵/۸ ، ۵۹۲/۹ متر مکعب بر ثانیه مورد آزمایش قرار گرفته است و مقادیر فشار استاتیکی و دینامیکی و مقادیر حداقل و حداکثر ضربه های دینامیکی برکف حوضچه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و نتیجه گیری های کلی صورت پذیرفته است.