سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته نوربخش – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی رودخانه
محمدحسین خرازی فرد – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدرضا مجدزاده طباطبایی –

چکیده:

فرسایش رودخانه ها درپی فرایند مستمر عوامل فیزیکی و هیدرولیکی صورت میگیرد و باید توجه داشت که نوع درجه و نرخ فرسایش به شدت عوامل موثر درفرسایش و توانایی حمل ذرات خاک توسط نیروهای فرساینده ازیک طرف و مقاومت مصالح بستر و کناره درمقابل نیروهای محرک ازطرف دیگر بستگی دارد یکی از حالات فرسایش فرسایش درونی می باشد که ازاین طریق مصالح تشکیل دهنده ساحل شسته شده و موجب ایجاد غارها یا حفراتی درزیرسطح ساحل می شود این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر درایجاد و روند فرسایش درونی درکناره رودخانه ها انجام شده است بدین منظور ازمایشهایی برروی کناره شیب دار رودخانه مدل شده دریک فلوم ازمایشگاهی انجام گردید و نتایج اندازه گیری شده دراستانه فرسایش دردانه بندی و شیب های متفاوت ارایه گردید.