سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحیده مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
عبدالرضا ظهیری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
امیراحمد دهقانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان. ۲
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان. ۲

چکیده:

پدیده آبشستگی یکی از مخربترین پدید ههایی است که میتواند پایداری سازه پل را به مخاطره اندازد. از میان انواع آبشستگی، بیشترین عمق آبشستگی مربوط به آبشستگی موضعی در پایه پل است. شرایط جریان یکی از عوامل مهم در تعیین میزان و روند آبشستگی است. تاکنون آزمایشهای محدودی در زمینه بررسی عمق آبشستگی در شرایط جریان غیردائمی صورت گرفته است. در صورتی که درک فرآیند آبشستگی در این شرایط موجب بهبود طراحی پایه پل بهلحاظ اقتصادی میشود. در تحقیق حاضر، عمق بیشینه آبشستگی در اطراف پایه پل استوانهای در مجاورت رسوبات یکنواخت و تحت شرایط آب زلال و جریان غیردائمی ب هطور آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است.