سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی فر – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست – دانشگاه تربیت مدرس
عطاا…. نجفی جیلانی – استادیار گروه سازه های هیدرولیکی – دانشکده عمران محیط زیست – دانشگاه تر
مهدی صنایعی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه های دریایی دانشکده عمران محیط زیست د
احمد رضایی مزیک – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه های دریایی دانشکده عمران محیط زیست د

چکیده:

در این تحقیق ضریب انعکاس امواج نامنظم از ساحل مورد بررسی قرارگرفت و با طراحی و ساخت جاذب موج فلزی و نصب آن در انتهای فلوم سعیشد مقدار ضریب انعکاس ساحل تا حد ممکن کاهش یابد. برای انجام این تحقیق، ۷۲ آزمایش در آزمایشگاه سازههای دریایی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت که شامل ۲۴ نوع موج نامنظم با طیفهای انرژی متفاوت برای سه نوع جاذب موج میباشد. جاذبهای موج شامل جاذب موج سنگی با اندازه متوسط سنگدانه ۱۰ سانتیمتر، جاذب موج فلزی شامل یک صفحه فلزی مشبک با زاویه ۳۰ درجه نسبت به افق و یک ردیف پروفیل V شکل آلومنیومی، و در نهایت جاذب موج ترکیبی که شامل هر دو نوع سنگی و فلزی می باشد. برای بدست آوردن ضریب انعکاس ساحل از روش سه حسگر که توسط فونک ومنسارد ارائه شده، استفاده شد. با تحلیل نتایج آزمایش مشاهده شد که ضریب انعکاس ساحل سنگی برای مقادیر کم تیزی موج، نسبت به جاذب موج فلزی کمتر است ولی با افزایش تیزی موج ضریب انعکاس بدست آمده برای ساحل فلزی مقادیر کمتری می باشد. در نهایت این نتیجه حاصل شد که ساحل ترکیبی دارای کمترین ضریب انعکاس نسبت به دو نوع دیگر می باشد.