سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد قره گزلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
محسن مسعودیان – استادیار گروه سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید علی اکبر صالحی نیشابوری – استاد گروه سازههای هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس
ارمغان سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

ترکیب سرریز- دریچه استوانهای برای تنظیم و اندازهگیری جریان در کانالها جهت سهولت عبور مواد شناور و همچنین رسوبات بکار میرود در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هندسی و هیدرولیکی مؤثر بر ضریب این سازه ها در دبیهای کم پرداخته شده است. نتایج آزمایشاتنشان میدهد که دبی عبوری از مدل ترکیبی سرریز – دریچه به عوامل هیدرولیکی و هندسی بستگی داشته و با افزایش هد آب بالادست ضریب دبی افزایش مییابد. همچنین با افزایش نسبت عمق بالادست جریان به میزان بازشدگی دریچه (H / a) و نسبت عمق بالادست جریان به قطر استوانه (H / D) ضریب دبی افزایش مییابد.