سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مسعودیان – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد قره گزلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
برنهارد هابر – استادانشگاه بوخوم آلمان
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

درتحقیق حاضر به بررسی ازمایشگاهی تغییرات ضریب دبی سرریز – دریچه استوانه ای با پارامترهای هندسی و هیدرولیکی جریان دردبی های زیاد پرداخته شده است نتایج نشان میدهد ضریب دبی به پارامترهای بی بعدH/D نسبت عمق آب بالا دست به قطرسازه و H/A نسبت عمق آب بالا دست به بازشدگی دریچه وابسته بوده و با افزایش آنها درقطرهای بالا ضریب دبی ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد دریک H/D ثابت با افزایش بازشدگی دریچه ضریب دبی کاهش و دریک H/a ثابت با کاهش قطر ضریب دبی افزایش مییابد همچنین ضریب دبی سرریز دریچه استوانه ای درمحدوده آزمایشها از ۰/۷۵تا۱/۰۵ متغیر می باشد.