سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی حیدری – دانشجوی دکتری سازه های آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهر
صلاح کوچک زاده – استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
مهشید گلزار – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

چکیده:

شناخت عملکرد هیدرولیکی شبک هی آبیاری بدون کسب اطلاعات کافی از حساسی تهای سازه های موجود در شبکه مقدور نیست. تعیین حساسیت سازه های مختلف آبیاری به مدیران در شرایط بهر هبردار کمک م یکند تا با مقایس هی سازه های مختلف، سازه های حساس را مشخص کرده و کنترل و بازرسی بیشتری بر آن ها داشته باشند و یا اقدام به تعمیر و تعویض سازه های حساس نمایند. در این تحقیق روابط تحلیلی شاخص های مختلف حساسیت دریچه های آبگیر با استفاده از داده های آزمایشگاهی برای حالتی که ضریب دبی ثابت و یا متغیر درنظر گرفته شود، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می هند در صورتی که ضریب دبی متغیر در نظر گرفته شود، روابط تحلیلی ارائه شده برای شاخص های حساسیت دریچه های آبگیر خطای کمتری دارند.