سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه سیفی مزرعه نو – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرشاد ورامینیان – دانشیار دانشگاه سمنان
محسن وفایی سفتی – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین تحقیق داده های آزمایشگاهی برای سینتیک تشکیل ساختار H هیدرات متان دردماهای ۲۷۴/۱۵و۲۷۵/۱۵و۲۷۶/۱۵و۲۷۷/۱۵ کلوین و محدوده فشار ۵۴/۹ تا ۶۵ بار دریک ظرف حجم ثابت با نیروی محرکه ۲۵بار نسبت به فشار تشکیل متان برای هریک از آزمایشها بدست آمده است دراین مطالعه به بررسی آزمایشگاهی سینتیک تشکیل متیل سیکلوهگزان MCH و ترشیوبوتیل متیل اتر TBME که هردو تشکیل دهنده ساختار H هیدرات گازی هستند پرداخته شده است که درهرآزمایش ۱۰ درصد مولی از این مواد به کاربرده شدها ست نتایج آزمایشها نشان میدهد که سرعت تشکیل ترشیوبوتیل متیل اتر بسیاربالاتر از سرعت تشکیل متیل سیکلوهگزان می باشد باتوجه به نتایج مدلسازی بیش از۱۰ برابر و بسیارسریعتر به فشارتعادلی می رسد.