سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر شیرزاد – دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکدهها
مسعود تابش – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و عضو قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت

چکیده:

روش تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار HDSM می تواند به عنوان یک ابزار توصیفی مناسب برای نشان دادن شرایط واقعی شبکه های توزیع آب و پیش بینی نقصان عملکرد آن در تأمین آب، در صورت وجود هرگونه حالت بحرانی مورد استفاده قرار گیرد. یکی از موارد مهم در مدلهای HDSM رابطه فشار- دبی بکار رفته در معادلات جریان می باشد که در دقت این مدلها تأثیرگذار است. تا کنون روابط فشار- دبی متعددی جهت استفاده در مدلهای HDSM ارائه شده و هیچگونه مطالعه آزمایشگاهی در خصوص میزان صحت و دقت این روابط صورت نگرفته است. در این تحقیق با اندازهگیری آزمایشگاهی دبی قابل برداشت در فشارهای مختلف نسبت به بررسی روابط فشار- دبی ارائه شده تا کنون اقدام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه Fujiwara & Ganeshrajah دارای پایین ترین دقت می باشد. روابط اوریفیس و Wagner یز دارای بالاترین دقت بوده و نسبت به روابط دیگر عملکرد بهتری دارند. لذا بهتر است در مدلهای تحلیل هیدرولیکی HDSM از یکی از این دو رابطه استفاده شود.