سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین حسینی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه
جواد اشجاری – استادیار آبهای زیر زمینی، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران

چکیده:

شناسایی رفتار سنگ های کربناته تحت تاثیر انحلال و تنش یکی از موارد مهم بحث هیدرو- مکانو- شیمیایی میباشد. از آن جا که در ایران مطالعاتی از این منظر صورت نگرفته است، هدف از این مطالعه پرداختن به این مسئله میباشد. بدین منظور ۸ نمونه سنگ کربناته آهکی تهیه شده و با ایجاد شکاف القایی تک درزهای در آن ها و همچنین ساخت دستگاه، اقدام به انجام آزمایشات تحت تاثیر تنش نرمال و جریان هیدرولیکی آب از درزه گردیده است. از نمونهها قبل و بعد از هر مرحله انجام آزمایش توسط دستگاه اسکنر سه بعدی لیزری با دقت مکانی ۶۰ نقطه در یک میلی متر مربع و دقت ارتفاعی یک میکرومتر تصاویر رقومی تهیه گردیده است. مطالعه آماری کلاسیک در سطح بالا و پایین هر درزه، در تنش های مختلف انجام گردید. بررسی ها نشان می دهد در نمونه هایی که تحت تاثیر تنش پایین بودهاند حجم آب عبوری از آن ها بالا می باشد. همچنین مشخص گردید که فرآیند انحلال و رسوبگذاری تواما م یتوانند تحت تاثیر فشار و هیدرولیک آب صورت پذیرند که در این صورت بخش های بالا آمده پتانسیل انحلال یا رسوبگذاری مکانیکی بالایی دارند و بخش های فروافتاده پتانسیل رسوبگذاری و انحلال هیدرولیکی بیشتری از خود نشان می دهند. وسعت و شدت انحلال یا رسوبگذاری هیدرولیکی با میزان تنش نرمال وارده رابطه معکوسی دارد.