سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد امامقلی زاده بابلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای دریایی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
احمدرضا مصطفی قره باغی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کریم عابدی – استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمدحسین صداقی – دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

بیشتر تحقیقات موجود بر روی بررسی پدیده ارتعاشات ناشی از فرافکنش گردابههاVIV)برروی بستر صلب و یا بستر فرسایشی با سیستم یک درجه آزادی میباشد. دراین مطالعه به بررسی آزمایشگاهی ارتعاشات ناشی از فرافکنش گردابهها و آبشستگی ایجاد شده در لوله با دو درجه آزادی بر روی بستر قابل فرسایشپذیر پرداخته شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که برای هر دو قطر ۳۰ و ۴۰ میلیمتر دامنه ارتعاشات برای هواخورهای نسبی۰٫۰ , ۰٫۲,۰٫۵=دارای تغییرات با شیب ملایم و تقریباً خطی میباشد و دارای دامنه ارتعاشات کمتری میباشد و برای هواخورهای نسبی ۱٫۰ , ۲٫۰=دارای تغییرات با شیب زیاد میباشدو دارای افزایش شدیدی در دامنه ارتعاشات با افزایش سرعت نسبی است. همچنین با مقایسه بین نتایج فرکانس و دامنه ارتعاش میتوان نتیجه گرفت که برای حالت۴٫۰۴ ≤ V