سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدکاظم شربتدار – استادیار دانشگاه سمنان
محمدرضا محمدیان – کارشناس ارشد سازه- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

چکیده:

اعضای خمشی سازههای بتن آرمه ممکن است نیاز به تقویت به علت خوردگی آرماتورها و خرابی بتن، اشتباه در محاسبات و یا اجرا، افزایش بارهای بهرهبرداری و یا خرابیهای پیشبینی نشده سازه حتی در حالت بارهای سرویس را داشته باشند. این شرایط مستلزم مقاومسازی سازهها برای افزایش مقاومت خمشی آنها میباشد. یکی از روشهای شناخته شده جهت تقویت خمشی تیرها، دیوارها و دالها، استفاده از مصالح FRP بصورت میله یا تسمه در محیط داخلی در نزدیک سطح بتن میباشد که روش (NEAR SURFACE MOUNTED) NSM نامیده میشود. در این روش، بتن و چسب اطراف میله یاتسمه FRP از تغییر در خصوصیات مکانیکی آن و خرابی ناشی از گرما و خوردگی محافظت میکند. از مزایای دیگر استفاده از تکنولوژیNSMبهبودپیوستگی و انتقال نیرو در بتن اطراف و قابلیت افزایش مقاومت خمشی در ناحیه ممان منفی پلها، دال ها و تیرها میباشد . مقاوم سازی باNSM می تواند موجب افزایش قابل توجه، در سختی و ظرفیت خمشی و برشی مقطع گردد. در این مقاله ابتدا به معرفی روش NSM اشاره شده است. سپس به بررسی نمونه- های آزمایشگاهی تیرهای دوسرگیردار که در آزمایشگاه ساخته، مقاوم سازی و نهایتا تست شده اند پرداخته می شود . جهت مقاوم سازی نمونه های آزمایشگاهی از میلههای FRP دستساز استفاده گردید که ساخت آن سریع و آسان بوده و در صورت عدم دسترسی به میلههای استاندارد FRP با هزینه بسیار کم و با استفاده از نیروهای کم تجربه قابل تولید در محل میباشد